Zespół ds. projektów i prac naukowobadawczych oraz komercjalizacji wyników badań

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN:
• organizacja specjalnych spotkań i portali ukierunkowanych na pozyskiwanie środków finansowych w ramach konkursów NCN, NCBiR, RPO i UE; przygotowanie opracowania stanu faktycznego, analiza słabych stron realizowanych programów finansowania, wzorcowy model finansowania, dopasowany do możliwości polskich ośrodków akademickich i przemysłu, możliwości lobbowania w celu wywołania korzystnych zmian systemowych,
• przygotowanie projektu systemowych rozwiązań ułatwiający wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych, a także współudział we wdrażaniu tych rozwiązań

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Jarosław Sęp

1. Prof. Wojciech Kacalak
2. Prof. Mirosław Pajor
3. Prof. Zbigniew Pater
4. Prof. Michał Wieczorowski
5. Prof. Marcin Bajkowski
6. Prof. Bolesław Karwat
7. Prof. Magdalena Niemczewska-Wójcik