W dniu 16.11.2018 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyło się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk

I. Część oficjalna związana z jubileuszem prof. Krzysztofa Marchelka

 • Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości – Dziekan dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT,
 • Wystąpienie JM Rektora dr hab. inż. Jacka Wróbla prof. ZUT,
 • Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn prof. dr hab. inż. Janusza Kowala,
 • Sylwetka i działalność prof. Krzysztofa Marchelka – Dziekan dr hab. inż Mirosław Pajor prof. ZUT,
 • Wystąpienia Zaproszonych Gości,
 • Wystąpienie prof. zw. dr hab. inż. Krzysztofa Marchelka dhc multi.

II. Sesja naukowa
Przewodniczący: dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT

 • prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński - Politechnika Gdańska - „Dynamika i sterowanie złożonych systemów mechatronicznych i biomechanicznych”,
 • dr hab. inż. Bartosz Powałka prof. ZUT - ZUT Szczecin - „Modelowanie procesu mikrofrezowania”,
 • dr inż. Marcin Hoffmann, mgr inż. Paweł Herbin - ZUT Szczecin - „Innowacyjne technologie opracowane w WIMiM”.

III. Część zamknięta Zebrania tylko dla Członków i Ekspertów KBM PAN

 1. Otwarcie Zebrania Plenarnego KBM PAN – Przewodniczący prof. Janusz Kowal,
 2. Zatwierdzenie programu Zebrania Plenarnego KBM PAN,
 3. Prof. Janusz Kowal – Informacja o pracy KBM PAN w latach 2016 – 2018 – dyskusja,
 4. Prof. Marian Szczerek – Przypisanie czasopism do dyscyplin – dyskusja,
 5. Prof. Włodzimierz Kurnik – Reaktywacja PK TMM i uporządkowanie spraw polskiego Oddziału IFToMM – dyskusja,
 6. Prof. Tadeusz Uhl – Chairman of IFToMM World Congress 2019 – dyskusja,
 7. Dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT – Sekcja Mechatroniki – dyskusja,
 8. Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. AGH – sprawy organizacyjne, ocena KBM PAN za lata 2016 - 2017,
 9. Wolne wnioski,
 10. Zakończenie Zebrania.

W dniach 12-13.04.2018 r. w Politechnice Białostockiej odbyło się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Konferencją Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych nt.: „Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce”. Konferencję poprzedziło posiedzenie organizacyjne KBM PAN.
Otwarcie konferencji:
Prof. Lech Dzienis        – J.M. Rektor Politechniki Białostockiej
Prof. Janusz Kowal       – Honorowy Przewodniczący Kolegium Dziekanów WM PUT
                                      – Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN
Prof. Andrzej Seweryn – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
                                      – Przewodniczący Kolegium Dziekanów WM PUT

Sesja plenarna I: (przewodniczący: prof. Tomasz Kubiak)
A.) Prof. Andrzej Seweryn  Prezentacja Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
B.) Prof. Dariusz Butrymowicz – Innowacyjne zastosowania strumienic jedno- i dwufazowych w budowie maszyn i technice cieplnej

Sesja plenarna II: (przewodniczący: prof. Andrzej Seweryn)
A.) Dr hab. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB (Polska Komisja Akredytacyjna)  Zasady przeprowadzania nowej oceny programowej PKA
B.) Prof. Marian Szczerek (Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych)  Zasady oceny czasopism naukowych

Sesja plenarna III: (przewodniczący: prof. Janusz Kowal)
A.) Prof. Tomasz Kubiak  Ustawa 2.0 – szanse, czy zagrożenia?
B.) Dr hab. Romuald Mosdorf, prof. PB – Projekt AVAL - badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym.

W dniu 12.04.2018 roku, przed obradami konferencji odbyła się uroczystość nadania prof. Januszowi Kowalowi Przewodniczącemu KBM PAN Doktoratu Honoris Causa Politechniki Białostockiej.

W dniach 24-25.10.2017r. w Politechnice Poznańskiej odbyło się Zebranie Plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W zebraniu udział wzięło 28 członków Komitetu.

Program Zebrania:

I. 24.10.2017: Udział Członków KBM PAN w konferencji ”Manufacturing 2017”

II. 25.10.2017:

 1. Otwarcie Zebrania Plenarnego KBM PAN – Przewodniczący prof. Janusz Kowal,
 2. Zatwierdzenie programu Zebrania Plenarnego KBM PAN,
 3. Prof. Janusz Kowal – Informacja o Zebraniu Plenarnym Wydziału IV Nauk Technicznych PAN dyskusja,
 4. Prof. Janusz Kowal – Informacja o dyscyplinach naukowych w dziedzinie nauk technicznych dyskusja,
 5. Prof. Janusz Kowal – Ocena jednostek naukowych 2017 dyskusja,
 6. Prof. Jerzy Sładek  Kongres Nauki Polskiej 2017 dyskusja,
 7. Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. AGH – sprawy organizacyjne KBM PAN (czasopisma, konferencje, zebrania Sekcji KBM, sprawozdanie KBM za 2017 r.,
 8. Wolne wnioski,
 9. Zakończenie Zebrania KBM PAN.

W dniu 30.03.2017 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyło się pierwsze w 2017 roku zebranie plenarne członków Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W zebraniu udział wzięło 26 członków Komitetu oraz 4 zaproszonych Gości.
Program Zebrania:

 1. Powitanie – prof. Janusz Kowal Przewodniczący KBM PAN
 2. Prezentacja ITWL – prof. Ryszard Szczepanik – Dyrektor ITWL
 3. Wykład pt. „Prezentacja samolotu „Grot 2” w ramach Narodowego Programu Budowy Samolotu dla Sił Zbrojnych RP” – dr hab. inż. Krzysztof Kubryński prof. ITWL
 4. Współpraca Sekcji TMM KBM PAN z Polskim Komitetem TMM – prof. Włodzimierz Kurnik
 5. Wykład pt.” Zjawiska magneto-mechaniczne w materiałach magnetycznie miękkich i możliwości ich praktycznego wykorzystania w technice pomiarowej” - dr. hab. inż. Roman Szewczyk prof. PW
 6. Prezentacja planów działalności Komitetu i Sekcji w 2017 r.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.

W dniu 29.09.2016 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbyło się trzecie zebranie plenarne Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020.

Program Zebrania: Wybory Członków Komisji Skrutacyjnej, Głosowanie nad kandydaturami na Członków PAN, Zatwierdzenie list Ekspertów Sekcji KBM PAN w kadencji 2016-2020, Zatwierdzenie programów działania Sekcji KBM PAN w kadencji 2016-2020, Dyskusja
i wolne wnioski. Zebranie otworzył Przewodniczący KBM PAM prof. Janusz Kowal, powitał przybyłych Członków Komitetu. Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. Jerzy Sładek przedstawił prezentację Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Zgodnie z programem Zebrania zostali wybrani Członkowie Komisji Skrutacyjnej w składzie: prof. Jerzy Merkisz, prof. Jan Pilarczyk, prof. Stefan Berczyński. Komisja w głosowaniu wewnętrznym wybrała na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej prof. Jerzego Merkisza. W głosowaniu tajnym na kandydatów na Członków Korespondentów PAN prof. Adam Mazurkiewicz uzyskał 24 głosy TAK, prof. Tadeusz Uhl otrzymał 21 głosów TAK i 3 głosy nieważne. Sekretarz KBM PAN dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. AGH przedstawił w formie prezentacji wizualnej kandydatury na Ekspertów Sekcji KBM PAN
w kadencji 2016-2020 zaproponowane po konsultacjach w środowisku mechaników przez Przewodniczących Sekcji. Po dyskusji i korektach listy Ekspertów zostały zatwierdzone przez KBM PAN i zostaną opublikowane na stronach internetowych Sekcji KBM PAN. Przewodniczący Sekcji KBM PAN przedstawili programy działania w kadencji 2016-2020: Sekcja Technologii, prof. Jan Pilarczyk, Sekcja Eksploatacji, prof. Stanisław Radkowski, Sekcja Teorii Maszyn i Mechanizmów, prof. Włodzimierz Kurnik, Sekcja Mechatroniki,
dr hab. inż. Mirosław Pajor prof. ZUT. Program działania Sekcji Konstrukcji ze względu na nieobecność prof. Janusza Semprucha został przedstawiony w postaci prezentacji wizualnej.
Po dyskusji programy zostały zatwierdzone. Programy działania zostaną opublikowane na stronach internetowych Sekcji KBM PAN.