Zespoły zadaniowe w Komitecie Budowy Maszyn PAN:

 

1 Zespół ds. nagrody im. Prof. Jana Oderfelda

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie regulaminu przyznawania nagrody im. Prof. Jana Oderfelda
• powołanie kapituły przyznawania nagrody

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Janusz Frączek

1. Prof. Iwona Adamiec-Wójcik
2. Prof. Janusz Kowal
3. Prof. Włodzimierz Kurnik
4. Prof. Stanisław Legutko

 

2 Zespół ds. medalu im. Prof. Stefana Ziemby

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie regulaminu przyznawania medalu im. Prof. Stefana Ziemby
• powołanie kapituły przyznawania nagrody 16.03.2021

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Jarosław Sęp

1. Prof. Jan Kiciński
2. Prof. Adam Mazurkiewicz
3. Prof. Zbigniew Pater
4. Prof. Marian Szczerek

 

3 Zespół ds. medalu im. Prof. Stanisława Kocańdy

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie regulaminu przyznawania medalu im. Prof. Stanisława Kocańdy
• powołanie kapituły przyznawania nagrody 16.03.2021

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Janusz Sempruch

1. Prof. Bajkowski Jerzy
2. Prof. Łagoda Tadeusz
3. Prof. Tadeusz Smolnicki

 

 4 Zespół ds. nagrody KBM PAN oraz sygnowania prac

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• ustanowienie nagrody Komitetu PAN za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne w dyscyplinach Inżynieria Mechaniczna oraz Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika (opracowanie regulaminu oraz procedury przyznawania nagrody),
• opracowanie regulaminu dotyczącego sygnowania prac doktorskich i habilitacyjnych znakiem KBM PAN 16.03.2021

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Jerzy Sładek

1. Prof. Stanisław Adamczak
2. Prof. Mirosław Pajor
3. Prof. Michał Wieczorowski
4. Prof. Monika Madej

 

 5 Zespół ds. czasopism naukowych oraz rozwoju dyscyplin naukowych

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• działania w zakresie podniesienia jakości i punktacji czasopism związanych z KBM PAN (m.in. Archive of Mechanical Engineering),
• przygotowanie opracowania zawierającego propozycje i zalecenia dla organów rządowych, dotyczące rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez członków KBM PAN

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Grzegorz Królczyk

1. Prof. Janusz Frączek
2. Prof. Jarosław Konieczny
3. Prof. Włodzimierz Kurnik
4. Prof. Stanisław Legutko
5. Prof. Magdalena Niemczewska – Wójcik
6. Prof. Zbigniew Pater
7. Prof. Marian Szczerek
8. Prof. Andrzej Tomporowski
9. Prof. Michał Wieczorowski

 

6 Zespół ds. opracowania historii KBM PAN

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie opracowania dotyczącego historii KBM PAN oraz poszczególnych sekcji (aktualnie opracowywana jest historia Sekcji TMM oraz najwybitniejszych polskich uczonych w tym obszarze nauki, techniki oraz edukacji inżynierskiej)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Eugeniusz Świtoński

1. Prof. Stanisław Adamczak
2. Prof. Jerzy Bajkowski
3. Prof. Bolesław Karwan
4. Prof. Adam Mazurkiewicz
5. Prof. Jan Pilarczyk
6. Prof. Andrzej Tomporowski

 

7 Zespół ds. analizy oraz określania kierunków rozwoju KBM PAN

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• nawiązanie i prowadzenie współpracy między sekcjami innych Komitetów PAN (m. in. Sekcją Robotyki KAiR PAN)
• przygotowanie opracowania zawierającego (działania te ukierunkowane są na integrację środowiska w staraniach o interdyscyplinarne projekty badawcze, dydaktyczne i strukturalne):

• analizę kierunków badań naukowych i aktywności ośrodków badawczych w zakresie działania tematyki komitetu,
• analizę możliwości współpracy ośrodków badawczych,
• analizę potencjału badawczego przemysłu krajowego oraz możliwości wspólnego pozyskiwania środków na badania

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Mirosław Pajor

1. Tadeusz Łagoda
2. Jarosław Sęp
3. Magdalena Niemczewska Wójcik
4. Anna Timofiejczuk
5. Michał Wieczorowski
6. Zbigniew Pater

 

8 Zespół ds. patronatów KBM PAN, współudziału Komitetu w konferencjach i wydarzeniach naukowych oraz współpracy z towarzystwami naukowymi

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie procedury obejmowania przez Komitet patronatem konferencji (dokumentacja, sposób wnioskowania, podejmowanie decyzji o obejmowaniu patronatem),
• współudział w organizacji konferencji, sympozjów, seminariów, szkół, warsztatów profesorskich, zebrań naukowych i targów (m. in. Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Sympozjonu PKM, Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Konferencja Modelowanie w Mechanice, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych),
• opieka naukowa i pomoc naukowa na rzecz specjalistycznych i społecznych organizacji i towarzystw naukowych (m. in. stowarzyszenia IFToMM oraz PK TMM)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Tadeusz Łagoda

1. Prof. Jarosław Sęp
2. Prof. Mirosław Pajor
3. Prof. Włodzimierz Przybylski
4. Prof. Bogdan Posiadała
5. Prof. Andrzej Tomporowski

 

9 Zespół ds. kształtowania procesu edukacji na wszystkich stopniach studiów

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• współudział w organizowaniu szkoleń kadry naukowej; inicjowanie dyskusji dotyczących kształtowania planów studiów i treści programowych (m. in. Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Automatyka i Robotyka)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodnicząca zespołu: Prof. Iwona Adamiec-Wójcik

1. Prof. Janusz Frączek
2. Prof. Krzysztof Jóźwik
3. Prof. Jarosław Konieczny
4. Prof. Magdalena Niemczewska-Wójcik
5. Prof. Bartosz Powałka

 

10 Zespół ds. projektów i prac naukowobadawczych oraz komercjalizacji wyników badań

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN:
• organizacja specjalnych spotkań i portali ukierunkowanych na pozyskiwanie środków finansowych w ramach konkursów NCN, NCBiR, RPO i UE; przygotowanie opracowania stanu faktycznego, analiza słabych stron realizowanych programów finansowania, wzorcowy model finansowania, dopasowany do możliwości polskich ośrodków akademickich i przemysłu, możliwości lobbowania w celu wywołania korzystnych zmian systemowych,
• przygotowanie projektu systemowych rozwiązań ułatwiający wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych, a także współudział we wdrażaniu tych rozwiązań

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Jarosław Sęp

1. Prof. Wojciech Kacalak
2. Prof. Mirosław Pajor
3. Prof. Zbigniew Pater
4. Prof. Michał Wieczorowski
5. Prof. Marcin Bajkowski
6. Prof. Bolesław Karwat
7. Prof. Magdalena Niemczewska-Wójcik

 

11 Zespół ds. promocji technologii oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• popularyzacja osiągnięć naukowych podczas wydarzeń organizowanych w Polsce i zagranicą (np.: mikroobróbka, nanotechnologie, montaż inteligentny, robotyzacja),
• promowanie technologii stosowanych w przemyśle elektromaszynowym (m. in. obróbka mechaniczna, plastyczna, cieplna; odlewnictwo; technologie łączenia rozłącznego i nierozłącznego – spawalnictwo) oraz wspieranie wdrażania wyników badań naukowych do praktyki przemysłowej

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Jerzy Świder

1. Prof. Anna Timofiejczuk
2. Prof. Stanisław Adamczak
3. Prof. Michał Wieczorowski
4. Prof. Bolesław Karwat
5. Prof. Jarosław Konieczny

 

12 Zespół ds. współpracy międzynarodowej

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• zapraszanie gości zagranicznych oraz organizacja wykładów specjalnych
• promowanie KBM PAN w ośrodkach zagranicznych i podczas wydarzeń zagranicznych
• współpraca i nawiązywanie współpracy z zagranicznymi towarzystwami naukowymi (m. in. stowarzyszenie IFToMM)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodnicząca zespołu: Prof. Magdalena Niemczewska-Wójcik

1. Prof. Grzegorz Królczyk
2. Prof. Tadeusz Łagoda
3. Prof. Monika Madej, prof. PŚ
4. Prof. Jarosław Sęp
5. Prof. Michał Wieczorowski